Fortunvængets Grundejerforening

Ordinær generalforsamling 2009

Referat af generalforsamling 24. marts 2009 kl. 18.00 på Hotel Fortunen.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse.
  4. Fastsættelse af vederlag til kassereren.
  5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  6. Eventuelle forslag ( 8).
  7. Valg af bestyrelse ( 15) og suppleanter ( 16).
  8. Valg af revisor ( 23).
  9. Eventuelt.

Formanden, Annette Hartung, bød velkommen, hvorefter generalforsamlingen i store træk forløb således.

Ad 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog M. Eskesen, der blev valgt enstemmigt og med samtlige stemmer. Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var sket lovligt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Ad 2. Formanden Annette Hartung aflagde beretning. Hele beretningen er vedhæftet.

Formanden og forsamlingen mindedes den afdøde formand, Robert Burchardi, der døde sidste år.

Nye medlemmer

De tilstedeværende bor Dyrehavegårdsvej 20, Fortunvænget 20 og Fortunparken 14.

Ansvarsforsikring

Behovet for tegning heraf for bestyrelsen, især på grund af risiko for glideskader på stierne, som vi har ansvaret for at ryddeligholde, blev drøftet.

Resultatet blev, at bestyrelsen fik bemyndigelse til at tegne forsikring, hvis der findes behov herfor og præmien er fornuftig.

Vejbesigtigelse

Teknisk Forvaltning har meddelt, at der bliver besigtigelse mandag den 20. april fra kl. 9 om morgenen. Hvis nogen har skriftlige bemærkninger vedr. besigtigelsen skal de være kommunen i hænde senest mandag den 6. april. De skal sendes til Teknisk forvaltning, Park-Vejafdelingen, Rådhuset, 2800 Kgs. Lyngby. Kopi bedes sendt til bestyrelsen til orientering.

Hvis nogen ønsker at aftale et møde på stedet med kommunens folk, kan de ringe til Steen Johansen tlf. 45 97 35 83 så de kan høre, hvornår omtrent, der er besigtigelsen på den enkelte vej.

Teknisk Forvaltning henstiller i øvrigt til grundejerne at sørge for, at fortove og rendesten er renset og græsrabatter afstukket og slået, inden vejbesigtigelsen den 20. april.

Samarbejde med grundejerforeningerne i nabolaget, dvs. i Hjortekær, Trongårdsparken, Hvidegårdsparken og Fortunen og Omegn.

Dyrehavegårds jorder

Der findes ikke behov for at tage noget samlet initiativ nu.

Kabellægning og udskiftningen af vejbelysning

Arbejdet er stoppet pga. uenighed mellem kommunen og Dong Energy om betingelserne for gravearbejdet.

Om opstilling af teknikkabiner henvises til den vedhæftede beretning.

Arrangementer

Foreningen har indbudt til tre arrangementer i årets løb. Detaljer fremgår af den vedhæftede beretning.

Foreningens hjemmeside

Formanden gjorde opmærksom på, at det ikke var hende, men foreningens utrættelige kasserer, Gert Schmeltz Pedersen, der er far til hjemmeside, og som sørger for den løbende vedligeholdelse.

Herefter godkendtes formandens beretning enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad. 3 Fremlæggelse af årsregnskabet.

Kassereren gennemgik det reviderede årsregnskab, der udviste et resultat på kr. 13.771,25 og en balance på kr. 101.166,89.

Årsregnskabet godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 4. Vederlag til kassereren.

Bestyrelsen foreslog, at vederlaget uændret fastsættes til kr. 2.000 årligt. Forslaget godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 5. Fastsættelse af kontingent for 2009.

Bestyrelsen foreslog nedsættelse til kr. 900, idet der ikke ses behov for en fortsat forøgelse af egenkapitalen. Enkelte gik ind for, at det uændret fastsættes til kr. 950. Bestyrelsens forslag på kr. 900 godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 6. Indkomne forslag.

Ingen.

Ad 7. Valg af bestyrelse og suppleanter.

Jens Jermiin har valgt at udtræde af bestyrelsen, og erstattes af suppleanten Annette Hartung.

På valg til bestyrelsen er Annette Hartung, Gert Schmeltz Pedersen og Anita Esbjerg, der alle genopstiller. Der var ikke andre kandidater. De opstillede blev valgt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Der skulle vælges to suppleanter. Peter Schlippe genopstillede som suppleant. Endvidere opstillede Nilan Jarmer. Der var ikke andre kandidater. De opstillede blev valgt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 8. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Katja Ljungquist, der blev valgt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 9. Eventuelt.

Der var enighed om at fastholde udlægning af grusdynger forskellige steder før vinterperioden.

Flytning af generalforsamlingen til kl. 18 bør fastholdes.

Der opfordredes til, at man kan orientere bestyrelsen om sin families "karakter", som - hvis man ønsker det - kan gøres tilgængelig for andre "tilsvarende" familier.

Referent

Jens Jordahn