Fortunvængets Grundejerforening
           V e d t æ g t e r
           -----------------
               for
               ---
        FORTUNVÆNGETS GRUNDEJERFORENING
        -------------------------------
Vedtaget af den stiftende generalforsamling den 24. februar 1961.
18 ændret på ekstraordinær generalforsamling den 23. oktober 2007.

               I.

        Navn, hjemsted og formål.

                1.

   Foreningens navn er Fortunvængets grundejerforening, dens
hjemsted er Lyngby-Tårbæk kommune.

                2.

   Foreningens formål er at varetage grundejernes fællesinteres-
ser.
   I overensstemmelse hermed har foreningen særlig til opgave:

a. at varetage grundejernes interesser og fælles forpligtelser i
  henhold til deklaration tinglyst den 4. juli 1960, herunder be-
  taling af bidrag til vej- og stivedligeholdelse, vejbelysning,
  renholdelse af veje og stier og i øvrigt enhver form for bidrag
  og afgifter til det offentlige vedrørende de faste ejendomme,
  alt i det omfang sådanne bidrag og afgifter måtte kunne opkræ-
  ves hos grundejerforeningen på medlemmernes vegne. Afgifter,
  hvis størrelse alene er afhængig af de enkelte medlemmers for-
  brug og ønsker, kan ikke opkræves gennem grundejerforeningen.


b. at varetage grundejernes interesser og forpligtelser vedrørende
  fælles etableringer og disses vedligeholdelse udover det under
  punkt a nævnte.

c. opmærksomt at følge udviklingen i de tilgrænsende områder og
  om muligt at gøre foreningens eventuelle ønsker og indflydelse
  gældende.

d. at varetage grundejernes fælles interesser overfor lovgivnings-
  magten, statens organer og de amtslige og kommunale myndigheder.

e. efter fremsat begæring fra en grundejer at skønne, om et eller
  flere træer i en have ved skygge eller rodnet er til væsentlig
  gene for nabohaverne, og hvis dette efter forud indhentet er-
  klæring fra en havebrugskonsulent er tilfældet, at kunne påbyde
  at det eller de pågældende træer beskæres eller om fornødent
  fældes for ejerens regning.

f. i det hele at varetage de opgaver, som følger af fællesskabet.

               II.

            Medlemmerne.

               3.

   Ifølge tinglyst deklaration er ejerne af de parceller, der
er udstykket af det på vedhæftede plan viste udstykningsareal nord
for "Dyrehavegård", forpligtede til at være medlemmer af grundejer-
foreningen. Denne forpligtelse påhviler dog ikke Lyngby-Tårbæk kom-
mune.

               4.

a. Kontingentet betales forud og fastsættes på den ordinære general-
  forsamling for et år ad gangen ved simpel stemmeflerhed.

b. Det samlede kontingent betales med lige store beløb af de enkel-
  te grundejere for hver ejendom, uanset ejendommens størrelse, og
  uanset om ejendommen støder op til fælles sti eller fælles are-
  aler.
   Kontingentet opkræves pr. giro en gang årlig.

               5.

a. For grundejerforeningens forpligtelser hæfter foreningens medlem-
  mer i almindelighed indbyrdes for hver sin del overfor grundejer-
  foreningen, således at grundejerforeningens kreditorer ikke kan
  rette krav mod de enkelte medlemmer. Dog hæfter de enkelte med-
  lemmer solidarisk overfor Lyngby-Tårbæk kommune vedrørende ved-
  lige- og renholdelse af stier i de under litra H stk. 3 i foran-
  nævnte deklaration nævnte tilfælde. Til delvis imødegåelse af
  grundejernes hæftelse overfor grundejerforeningen er ethvert 
  medlem (kun den første ejer af hver enkelt ejendom indenfor for-
  eningens område) forpligtet til ved optagelse i foreningen at
  indbetale 35 kr. til et særligt sikringsfond. Sikringsfondet
  skal gennem førnævnte bidrag samt gennem kontingenter i øvrigt
  andrage mindst 3.000 kr. Fondets midler kan anbringes i bank
  eller sparekasse eller i statsobligationer eller kredit- og
  hypotekforeningsobligationer efter bestyrelsens nærmere bestem-
  melse. Fondet skal, så vidt det er muligt, opretholdes med mindst 
  3.000 kr.

b. I tilfælde af ejerskifte indtræder den nye ejer af vedkommende
  ejendom i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over-
  for grundejerforeningen, således at skete indbetalinger til den
  under punkt a nævnte sikringsfond tjener til imødegåelse af den
  nye ejers ansvar. Den til enhver tid værende ejer hæfter for
  alle ejendommens forpligtelser overfor grundejerforeningen. Re-
  fusionsopgørelse mellem sælger og køber er grundejerforeningen
  uvedkommende.

c. Ved salg af sin ejendom kan et medlem ikke gøre krav på udbeta-
  ling af nogen del af grundejerforeningens formue, ligesålidt som
  andele i denne formue kan gøres til genstand for særskilt over-
  dragelse eller nogen form for særskilt retsforfølgning.

               III.

           Generalforsamling.

               6.

Generalforsamlingen har indenfor de i vedtægterne fastsatte be-
stemmelser den øverste myndighed i foreningens anliggender.

               7.

   Den ordentlige generalforsamling afholdes en gang årlig i
marts måned og indvarsles mindst 14 dage forud ved skriftlig medde-
lelse.
   Meddelelsen skal indeholde dagsorden samt vedlægges det re-
viderede regnskab.

               8.

   Sager, som af medlemmerne ønskes forelagt den ordentlige ge-
neralforsamling, må skriftligt motiverede være tilstillet formanden
inden 10. februar.

               9.

   Overordentlig generalforsamling afholdes efter bestyrelsens
beslutning, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer til for-
eningens formand fremsætter skriftlig begæring derom, hvilken begæ-
ring tillige skal indeholde angivelse af, hvad der på generalforsam-
lingen ønskes behandlet, samt hvilke forslag der ønskes sat under
afstemning.
   Bestyrelsen skal inden 14 dage efter begæringens modtagelse
indkalde generalforsamlingen med 14 dages varsel og med angivelse
af dagsorden.

               10.

   På den ordentlige generalforsamling foretages følgende:

      1. Valg af dirigent.
      2. Formanden aflægger beretning om foreningens
       virksomhed i det forløbne år.
      3. Det reviderede årsregnskab forelægges til
       godkendelse.
      4. Fastsættelse af vederlag til kassereren.
      5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
      6. Eventuelle forslag ( 8).
      7. Valg af bestyrelse ( 15) og suppleanter ( 16).
      8. Valg af revisor ( 23).
      9. Eventuelt.

               11.

   Generalforsamlingens afstemninger foretages som regel ved
håndsoprækning.
   Skriftlig afstemning kan forlanges af dirigenten, bestyrelsen
eller mindst lo% af de tilstedeværende medlemmer.

               12.

   På generalforsamlingen kan der kun afgives l stemme pr. ejen-
dom.
   Stemmeret kan kun udøves af grundejerne og kun vedrørende egen
ejendom. Dog kan nævnte stemmeret udøves af ægtefælle eller ved
skriftlig fuldmagt af et andet medlem. Ved fuldmagt kan der kun
udøves stemmeret for een anden grundejer udover stemmeretten ved-
rørende egen ejendom.

               13.

   På generalforsamlingen afgøres de forelagte sager ved simpel
stemmeflerhed, dog med følgende begrænsninger:

   a. Forandring af vedtægterne eller tilføjelser til disse.
   b. Forslag vedrørende større fælles etableringer.
   c. Tilslutning til anden forening.
   d. Ophævelse af foreningen (kan kun ske med kommunalbesty-
     relsens samtykke).

   I de under a-d nævnte tilfælde kræves, at mindst to tredie-
dele af medlemmerne er tilstede, og at beslutningen træffes med
mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer. Er beslutninger ved-
taget med et sådant flertal, uden at to trediedele af medlemmerne
er tilstede, indkaldes med 8 dages varsel en ny generalforsamling,
på hvilken den først tagne beslutning endeligt kan vedtages med tre
fjerdedele af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af de mød-
te medlemmer.

               14.

   Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en forhand-
lingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer (såvel de afgåede som de nyvalgte) og danner
bevis for det på generalforsamlingen passerede.

               IV.

             Bestyrelsen.

               15.

   Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, som vælges
blandt foreningens medlemmer for 2 år ad gangen. På den ordentlige
generalforsamling afgår bestyrelsesmedlemmerne efter tur, således
at der i de lige år afgår 2 medlemmer, i de ulige år 3 medlemmer.
Første gang afgøres det ved lodtrækning, hvilke medlemmer der skal
afgå. Genvalg kan finde sted.

               16.

   Ved den ordentlige generalforsamling vælges 2 suppleanter
til bestyrelsen. Suppleanterne indtræder ved vakance i bestyrelsen
ved lodtrækning.

               17.

   Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer formand, næst-
formand, sekretær og kasserer.

               18.

   Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen og er
legitimeret til med bindende virkning for samtlige medlemmer at fo-
retage enhver for opfyldelse af grundejerforeningens formål nødven-
dig disposition, herunder:

a. at træffe aftale med kommunen om, at grundejerforeningen
  kollektivt og med bindende virkning for foreningens medlemmer
  tilmeldes den til enhver tid værende abonnementsordning for
  vintervedligeholdelse i kommunen eller anden tilsvarende ordning
  og i øvrigt træffe aftale med kommunen eller privat firma
  om vedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, herunder
  snekastning og grusning i glat føre af veje og fælles stier.
b. tegning af de for foreningen nødvendige forsikringer.

               19.

   Bestyrelsesmøde afholdes, så ofte formanden eller i hans for-
fald næstformanden eller 2 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker
det.
   På bestyrelsesmøderne fører formanden - og i hans forfald næst-
formanden - forsædet og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende
stemme.
   Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, og besty-
relsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer -
hvor iblandt formanden eller næstformanden - er tilstede.
   Forslag kan kun vedtages, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer
stemmer for forslaget.
   Over bestyrelsesmøderne føres en protokol, der underskrives
af samtlige mødte bestyrelsesmedlemmer.
   Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis beslutninger for at
være bindende for foreningen skal forelægges bestyrelsen til god-
kendelse.

               20.

   Foreningen tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf en
skal være formand eller næstformand.
   Ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom, som
kun kan ske ifølge generalforsamlingsbeslutning, tegnes foreningen
af den samlede bestyrelse.

               V.

          Regnskab og revision.

               21.

   Kassereren modtager og kvitterer for alle indtægter og skal
føre en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt en fuldstændig med-
lemsfortegnelse.
   Kassebogen skal til enhver tid være tilgængelig for bestyrel-
sen. Foreningens penge indsættes i bank eller sparekasse, hvorfra
der kun kan hæves af kassereren i forbindelse med formanden eller
næstformanden.
   Kassens beholdning må ikke overstige 500 kr., og ingen udbe-
taling overskridende dette beløb kan finde sted, førend regningen
er attesteret af formanden eller næstformanden.

               22.

   Kassereren oppebærer vederlag, hvis størrelse hvert år ved-
tages af generalforsamlingen. Den øvrige bestyrelse er ulønnet.

               23.

   Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Til at re-
videre foreningens regnskab vælges på hvert års ordentlige general-
forsamling l revisor ( 10 punkt 8).
   Inden hvert års 20. januar afleveres årsregnskabet til besty-
relsens formand, der tilstiller revisoren det.
   Revisorens udsættelser skal besvares inden 8 dage.
   Derefter forelægges regnskabet for bestyrelsen til endelig
vedtagelse så betids, at det med bestyrelsens og revisorens påteg-
ning kan fremsendes til medlemmerne sammen med meddelelsen om den
ordentlige generalforsamling ( 7).

               VI.

           Midlertidigt tillæg.

               3 A.

   Det uudstykkede areal beliggende i udstykningsområdets nord-
lige del vil indtil videre for så vidt angår ejerens forpligtelser
i henhold til den for området tinglyste deklaration være at betragte
som ialt 5 ejendomme.

               VII.

            Ikrafttræden.

               24.

   Disse vedtægter, der træder i kraft straks, er lovligt vedta-
get på en den 24. februar 1961 afholdt stiftende generalforsamling.

             Som dirigent ved generalforsamlingen
                den 24. februar 1961

                  Den 27. februar 1961

                    sign. H.J. Boas

   Godkendt af Lyngby-Tårbæk kommunalbestyrelse, den 28.feb.1961.

       sign. P. Fenneberg
                  /sign. S.A.Hjermov.

Den oprindelige 18 er ændret på ekstraordinære generalforsamlinger
den 2. oktober 2007 og den 23. oktober 2007.

   Godkendt af Lyngby-Tårbæk kommunalbestyrelse, den 28/11-2008

   sign. Rolf Aagaard-Svendsen
                  /sign. Randi Kure Bagger